Ondernemings-faciliteiten

Lees hier voor welke ondernemings-faciliteiten een fiscale ondernemer of overige winstgerechtigde in aanmerking kan komen. Laat Osiris u hierin adviseren!

Een fiscale ondernemer / overige winstgerechtigde kan in aanmerking komen voor de volgende ondernemingsfaciliteiten:

 • willekeurige afschrijvingen;

 • kleinschaligheids- of filminvesteringsaftrek;

 • fiscale reserves, uitgezonderd oudedagsreserve.

Een fiscale ondernemer kan daarnaast in aanmerking komen voor de volgende ondernemingsfaciliteiten:

 • willekeurige afschrijvingen;

 • kleinschaligheids- , energie- of milieu-investeringsaftrek;

 • fiscale reserves;

 • ondernemersaftrek;

 • oudedagsreserve;

 • fiscaal geruisloze doorschuiving;

 • De MKB-winsvrijstelling (vanaf het jaar 2007).

Hierna zullen wij de ondernemersfaciliteiten behandelen die specifiek gelden voor ondernemers die aan het urencriterium voldoen. De ondernemersfaciliteiten staan dus niet open voor de groep ondernemers die niet aan het urencriterium voldoen en voor de groep medegerechtigden. Hierna zullen wij eerst ingaan op het urencriterium en vervolgens de ondernemersfaciliteiten behandelen waarop men recht heeft als hieraan is voldaan.

De ondernemer voldoet aan het urencriterium als hij:

 • minimaal 1225 uur van het kalenderjaar besteed aan het voor eigen rekening drijven van één of meerdere ondernemingen (absolute urennorm) en

 • minimaal de helft van de totale arbeidstijd besteed aan het voor eigen rekening drijven van één of meerdere ondernemingen (relatieve urennorm).

De ondernemer die voldoet aan het urencriterium kan in aanmerking komen voor de volgende ondernemingsfaciliteiten:

 • ondernemersaftrek;

 • MKB-winstvrijstelling;

 • Oudedagsreserve.

De ondernemer die niet voldoet aan het urencriterium en de eerdergenoemde medegerechtigden komen beiden niet in aanmerking voor bovengenoemde faciliteiten. Hierna komen de bovengenoemde faciliteiten aan bod.

Aanspraak: alleen fiscale ondernemers die voldoen aan het urencriterium
De ondernemersaftrek omvat extra aftrekposten die in mindering komen op de winst. Het betreft het gezamenlijke bedrag van de volgende aftrekposten:

 • zelfstandigen- en startersaftrek;

 • startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid;

 • aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk;

 • meewerkaftrek

 • stakingsaftrek.

Noot: de stakingsaftrek geldt overigens ook voor de echte ondernemer die niet voldoet aan het urencriterium (dus niet voor de medegerechtigde).

De zelfstandigenaftrek is een aftrek voor de echte ondernemer die bij het begin van het kalenderjaar nog niet de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt en die voldoet aan het urencriterium. Voor 2013, 2014, 2015 en 2016 is de zelfstandigenaftrek vastgesteld op E 7.280,-

Zelfstandigenaftrek 2019
Bij een winst in 2019 en oudere jaren:

van meer danmaar minder danBedraagt de zelfstandigenaftrek
€ 14.045€ 7.280
€ 14.045€ 16.295€ 7.280
€ 16.295€ 18.540€ 7.280
€ 18.540€ 53.070€ 7.280
€ 53.070€ 55.315€ 7.280
€ 55.315€ 57.565€ 7.280
€ 57.565€ 59.810€ 7.280
€ 59.810€ 7.280

Zelfstandigenaftrek 2019
Bij een winst in 2019

van meer danmaar minder danBedraagt de zelfstandigenaftrek
€ 13.960€ 7.280
€ 13.960€ 16.195€ 7.280
€ 16.195€ 18.425€ 7.280
€ 18.425€ 52.750€ 7.280
€ 52.750€ 54.985€ 7.280
€ 54.985€ 57.220€ 7.280
€ 57.220€ 59.450€ 7.280
€ 59.450€ 7.280

Voor startende ondernemers wordt de zelfstandigenaftrek verhoogd met de zogenaamde startersaftrek voor het jaar 2013 t/m en 2016  t.b.v. € 2.123,- (2012: € 2.110) (2009: € 2.070).
Voorwaarde is dat:
– De ondernemer in de vijf voorafgaande kalenderjaren niet meer dan twee keer zelfstandigenaftrek heeft gehad.
– In 1 of meer van de 5 voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was.
– geen sprake is van geruisloze terugkeer uit de BV/NV in het kalenderjaar of de 5 voorafgaande kalenderjaren.
– In deze eerste jaren geldt de relatieve urennorm (zie urencriterium) niet.

Voorts kunt u in aanmerking komen voor de investeringsaftrek als u heeft geinvesteerd in bedrijfsmiddelen.
De volgende bedragen zijn hierop van toepassing:

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek in 2019
Investeringen in 2019

van meer danmaar minder danBedraagt de zelfstandigenaftrek
€ 2.3000 %
€ 2.300€ 56.02428 %
€ 56.024€ 103.74815.687

15.687 – 7,56% van het gedeelte
€ 103.748€ 311.242van het inv. bedrag dat de 102.478 te boven gaat
€ 301.800-0 %
51 / 100